Historia de los judíos mallorquines y de sus descendientes cristianos - Gabriel Cortés i Cortés

Gabriel CORTÉS i CORTÉS, advocat (estudià la carrera de Dret a Palma com a alumne lliure i es llicencià a la Universitat de Múrcia), dramaturg, novel-lista i historiador, va néixer a Palma de Mallorca el 1903 i hi morí repentinament el 1967. Com a misser que era, va tenir bufet obert al carrer de l'Esparteria i, en el món de les finances, va arribar a esser president del Consell d'Administració del Banc de Crédit Balear. Com a politic -milità a la CEDA de Gil Robles i, després, s'afilià a Falange-, va esser regidor de l'Ajuntament de Palma durant la Segona República i ho tornà a ser de bell nou en un deis primers consistoris de lliure elecció dins els anys quaranta.

Gabriel CORTÉS i CORTÉS, advocat (estudià la carrera de Dret a Palma com a alumne lliure i es llicencià a la Universitat de Múrcia), dramaturg, novel-lista i historiador, va néixer a Palma de Mallorca el 1903 i hi morí repentinament el 1967. Com a misser que era, va tenir bufet obert al carrer de l'Esparteria i, en el món de les finances, va arribar a esser president del Consell d'Administració del Banc de Crédit Balear. Com a politic -milità a la CEDA de Gil Robles i, després, s'afilià a Falange-, va esser regidor de l'Ajuntament de Palma durant la Segona República i ho tornà a ser de bell nou en un deis primers consistoris de lliure elecció dins els anys quaranta. Pel que fa a la seva activitat coro a escriptor, cal assenyalar que va esser premi «Gabriel Maura» de novella l'any 1959 amb L'altre camí, i premi «Bartomeu Ferrà» de teatre, el 1963, amb Els comparses. A més de les obres esmentades, també és autor de les novel-les El jardín del ateo (1946) i Pel camí del vent (1968). De la seva producció teatral, cal citar-ne, entre d'altres, les obres Nit de festa (1928), La cançó del mar (1935), Aigua de pluja (1951) i Els cims lluminosos (1957). Finalment, com a historiador, va trebailar principalment amb materials relacionats amb els jueus i els jueus conversos de Mallorca i va esses responsable, juntament amb Miquel Forteza, de l'edició de La Inquisición de Mallorca - Reconciliados y relajados (Barcelona, 1946).

Historia de los judíos mallorquines y sus descendientes cristianos és l'obra póstuma de Gabriel Cortès, malgrat que l'havia deixada enllestida l'any 1944 -un any abans de l'acabament de la segona Gran Guerra i de l'ensorrament d'Hitler. Tanmateix, no la va publicar aleshores, probablement per raons d'«oportunitat». Es per aixó que recobrar aquesta.obra té, sense dubte, un interés especial: per primera vegada, s'intenta de fer una historia, amb mètode i rigor, deis jueus i deis jueus conversos mallorquins. L'obra no és, per tant, un conjunt de documents aïllats, valuosos per als erudits, sinó que és el seguiment cronológic i rigorós d'una llarga persecució plena d'injustícies i marcada sempre pel signe de la violencia. I Cortès ho fa partint de les époques més remotes, des deis temps islàmics i la conquesta de Jaume I fins al segle XIX,, bàsicament, encara que fa algunes referencies al nostre segle. Historia de los judíos mallorquines... podria ben bé esdevenir una obra de consulta obligada per a tots aquells qui tenen interés pel tema i, fins i tot, per a qui tengui afecció per la historia en general. Al capdavall, Cortès va escriure una obra tan apassionant com apassionada, que assoleix el carácter quasi de tes''rnoniatge, ja que la va voler escriure des de l'óptica del «carrer», és a dir, com a personatge directement afectat per la marginació que havia patit pel propi llinatge.

Pág.: 410